หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจาย์แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมนำเสนอปิดงานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเมือง
อาจาย์แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมนำเสนอปิดงานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเมือง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-26 16:31:11อาจาย์แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมนำเสนอปิดงานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเมือง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอปิดงานวิจัยลดเหลื่อมล้ำในชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฯลฯ องค์ความรู้นี้นอกจากพัฒนากลุ่มเป้าหมายการวิจัยแล้ว ยังนำมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย