หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) 1/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-23 14:23:41


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) 1/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ(วาระพิเศษ) 1/2564 โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ รวมถึงร่วมหารือการจัดงาน SSRU open house online 2021 ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ด้วย