หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01 ธันวาคม 2563 15:37:46


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2563

           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่อง แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ/สถาบัน และแจ้งยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือนตุลาคม 2563 และระเบียบวาระเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการขออนุมัติเงินซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ออนไลน์ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม....pdf