หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-27 10:07:34

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงานปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนภายใต้เตรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งกำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์

อ่านเพิ่มเติม....pdf