หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 10:21:52

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ อาจารย์ ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ประธาน, ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี กรรมการ, อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา กรรมการ,และนส.รุจเรศ พินธุวัฒน์ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf