หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-10 11:03:38


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2562 โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบรรยายพิเศษเรื่อง "ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในอนาคตและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ภาคปฏิบัติ" และผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมบรรยายพิเศษในเรื่อง "แนวคิด ทิศทาง การปรับเปลี่ยนเพื่อความสำเร็จในการทำงาน" นอกจากนี้คุณมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง คุณสุภาพร ประจงใจ และคุณยงยุทธ กิจสันทัด ยังร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ประเภทต่างๆ ทิศทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ บทบาท หน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการ ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม....pdf