หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการเพิ่มความรู้ทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
โครงการเพิ่มความรู้ทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-18 09:45:04


โครงการเพิ่มความรู้ทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

     9 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ศศิธร เจตานนท์ อาจารย์สุณัฐา กรุดทอง อาจารย์ฐาปนี อุตตมะปรากรม และคุณศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชานำเที่ยวจำนวน 87 คน ลงพื้นที่บ้านสวนขวัญ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สภาพพื้นที่ของท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและรูปแบบการจัดนำเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริงในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf