หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-27 10:26:25

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ผศ.เจษฎา คุ้นเคย ประธาน, อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด กรรมการ, อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา กรรมการ,และนส.จิราพร ฮามงวศ์ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf