หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-27 12:11:39

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ ประธาน, ผศ.ดร.ประกอบ ผลงาม, อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ และน.ส.ตูนละดา เพชรอำไพ เลขานุการ โดยในวันนี้เป็นการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผลการตรวจประเมินฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี และยังได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯในการในด้านต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf