หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-27 12:15:28

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 13 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพานิชย์ ประธาน, ผศ.ดร.ประกอบ ผลงาม, ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ และน.ส.กัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ เลขานุการ โดยเป็นการตรวจประเมินฯผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf