หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-27 11:00:32

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3/2563

          วันที่ 14 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการเกณฑ์การออกข้อสอบ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 และการดำเนินงานด้านจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม....pdf