หน้าหลัก > ข่าว > > หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-27 12:13:05

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 14 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งเป็นการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธาน, รศ.ดร.กัญญามน กาญจนทวีกูล กรรมการ, อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก กรรมการ,และน.ส.วนิดา กงแหลม เลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf