หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-14 14:50:24


สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

           วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ประธาน, รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล กรรมการ, ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ และน.ส.สุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ โดยเป็นการตรวจประเมินฯผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf