หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-01-20 14:27:27

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564

          วันที่ 13 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 1/2563

อ่านเพิ่มเติม....pdf