หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-18 11:49:45


สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วย โดย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ประธาน, ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู กรรมการ, อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ, และนส.จิราพร ฮามวงศ์ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th