หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020 บูรณาการองค์ความรู้ สู่วิถี New Normal
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020 บูรณาการองค์ความรู้ สู่วิถี New Normal

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-23 09:43:10


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020 บูรณาการองค์ความรู้ สู่วิถี New Normal

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020 บูรณาการองค์ความรู้ สู่วิถี New Normal ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่กลุ่มความรู้ที่ได้รับรางวัล โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการใช้งาน PDF สำหรับงานเอกสาร ได้รับรางวัล Participation จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf