หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-29 15:37:10

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     14 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์โครงสร้างและระบบของหน่วยงาน กระบวนการทำงาน ทักษะในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ จากการเรียนในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารภาครัฐและเอกชน ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf