หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดพัทลุง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดพัทลุง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-28 15:42:43

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดพัทลุง

      วันที่ 17 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดพัทลุง  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยมีนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อธิคุณ คงมี คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี นายณริศ กาญจโนภาศ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

   สำหรับการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ด้วยการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ประกอบการอาหารและผู้ประกอบการนำเที่ยว โดยการมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมบนฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิจัย เชิงวิชาการและการพัฒนาประเทศต่อไป

       ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการวิจัย บริการวิชาการ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของจังหวัด ผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ และการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ของจังหวัด รวมถึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพื้นที่อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf