หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 เมษายน 2564 11:07:59สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง และอาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ น.ส.ชนัญญา ประเสริฐทรัพย์และนายดนุภพ พันเทียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้รับฟังการนำเสนอของนักศึกษา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ในการนี้ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบคุณ นางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง นายกิตติรัช อินทรศิริ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นายพิสิทฐพล ศรีนวล ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ตลอดจนนางสาวปาวีณา พร้อมมงคล นักวิชาการภูมิสารสนเทศ(ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน) ที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประการณ์วิชาชีพ และให้ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะทางวิชาชีพ และให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี