หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น ดีเยี่ยม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น ดีเยี่ยม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-04-25 15:35:13


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น ดีเยี่ยม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

      19 เมษายน 2562 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รางวัลบทความดีเยี่ยม และบทความดีเด่น จากการนำเสนอบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกริก และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณะผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้ง ได้แก่

          ด้านมนุษยศาสตร์

          รางวัลบทความดีเยี่ยม    นางสาวพชรกมล  พรหมประเสริฐ

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          รางวัลบทความดีเด่น     นางสาวกัลยาณี  ถนัดค้า

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                      นางสาวรุ่งรวิน  เอี่ยมจิตต์

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                      นางสาวภัทรวดี  สอนเวียง

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ด้านสังคมศาสตร์          

          รางวัลบทความดีเยี่ยม    นายปัทมานนท์  พรมคำน้อย

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

          รางวัลบทความดีเด่น     นายเสาวพล  จิระวิสุทธิ์

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                      นางสาวศิริพร  บุญชู

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                      นางสาวชนัญชิดา  วัชราภรณ์วิวัฒน์

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      สำหรับการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำวิจัยที่มุ่งเน้นคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะพัฒนาสู่งานวิจัยระดับนานาชาติในอนาคต รวมถึงพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf