หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 4/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 4/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-23 16:21:18


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 4/2561

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 4/2561 โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญแจ้งที่ประชุมทราบ ในเรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 และเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าและตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม.....pdf