หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
04 มกราคม 2564 13:14:11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9/2563

          วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2563 โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการควบรวมหน่วยงานและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดในด้านต่างๆของคณะให้บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านเพิ่มเติม....pdf