หน้าหลัก > ข่าว > > กิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-03 12:39:05


กิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น ๒ ห้อง ห้องที่ ๑ มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลงานวิจัยนักศึกษาได้แก่ อาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ และอาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ ห้องที่ ๒ มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลงานวิจัยนักศึกษาได้แก่ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี และอาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ ได้ให้คำปรึกษา ความรู้ และแนวทางการดำเนินงานวิจัยแก่นักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์และมีคุณภาพ