หน้าหลัก > ข่าว > > “นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สอบผ่านข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความรุ่นที่ 53 และเข้าสู่การประกอบอาชีพในองค์กรทางด้านกฎหมายภายหล
“นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สอบผ่านข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความรุ่นที่ 53 และเข้าสู่การประกอบอาชีพในองค์กรทางด้านกฎหมายภายหล

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2563 15:55:16


“นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สอบผ่านข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความรุ่นที่ 53 และเข้าสู่การประกอบอาชีพในองค์กรทางด้านกฎหมายภายหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา (ผู้สอบผ่านจำนวน 1,735 คน) และกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ผู้สอบผ่านจำนวน 1,724 คน) ปรากฏว่า นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้สอบผ่าน ดังนี้

          1. นายสิทธิชัย กิตติมิ่งมงคล รหัสนักศึกษา 56123440102

            - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          2. นางสาวปัทมวรรณ ต่ายลำยงค์ รหัสนักศึกษา 56123440107

            - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          3.นายเบญจพล ชวลิต รหัสนักศึกษา 56123440086

             - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา

             - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          4.นายสรวีย์ อัครเดชเรืองนาม รหัสนักศึกษา 57123440118

             - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          5.นายอรรถพล ชมพัฒนา รหัสนักศึกษา 59123440123 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

            - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา

            - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          6.นางสาวเบญจรัตน์ พรมวงษ์ รหัสนักศึกษา 59123440129 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

            - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา

            - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          7.นายณภัทร พรรณโนภาศ รหัสนักศึกษา 59123440140

             - ผ่านการทดสอบกลุ่มกฎหมายอาญา

          8.นางสาวพัชราภรณ์ กลมวาทิน รหัสนักศึกษา 59123440105

            - ผ่านการทดสอบกลุ่มกฎหมายอาญา

          9.นางสาวปลิตา พรหมพันธุ์ รหัสนักศึกษา 59123440052

             - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          10.นางสาวมิรันตรี ปัญญาสวัสดิชัย รหัสนักศึกษา 59123440013

              - ผ่านการทดสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศสำนักอบรมการฝึกวิชาว่าความรุ่นที่ 53 จากผู้เข้าสอบจำนวน 2,496 คน ปรากฏว่า นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้สอบผ่าน ดังนี้

          1.นางสาวณัฎฐธิดาพร ลอยลาวัลย์ รหัสนักศึกษา 56123440063

          2.นายเบญจพล ชวลิต รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา 56123440086

          3.นายวรัท อมรศุภกิจ รหัสนักศึกษา 56123440111

          4.นางสาวณัฏฐา โอภาสธนธร รหัสนักศึกษา 58123440109 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

          5.นายจุพล ธรรมมิกะ รหัสนักศึกษา 58123440026

          6.นายปัณณวัฒน์ อธิบูรณการ รหัสนักศึกษา 58123440102

          นอกจากนี้ ยังมีนิติศาตรบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาและได้รับบรรจุเข้าทำงานในองค์กรทางด้านกฎหมายทั้งของรัฐและเอกชนอีกจำนวนหลายรายอันเป็นสถานที่ฝึกงานเดิมจากการลงทะเบียนเรียนในวิชา LAW 4901 วิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (รหัส 58) และ LAW 4702 วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (รหัส 59) เช่น

          นางสาวณัฏฐา โอภาสธนธร รหัสนักศึกษา 58123440109 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

          ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (Associate)

          บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด (KNSAT Legal & Tax Co., Ltd.)  

          นางสาวริทธิ์ษา เทพชมภู นักศึกษารหัส 59123440128

          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          ส่วนองค์กรอื่น ๆ ที่นิติศาสตรบัณฑิตได้รับบรรจุเข้าทำงาน เช่น

          นางสาวปรันญา นพรัตน์ รหัสนักศึกษา 59123440018

          ตำแหน่ง นักวิชาการด้านกฎหมาย

          ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

          ในการนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตรบัณฑิตดังกล่าวทุกท่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง ๆ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตลอดจนนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงเส้นทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา....... (ขอขอบคุณศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกรุ่นสำหรับข้อมูล)

อ่านเพิ่มเติม....pdf