หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-24 16:00:18

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         11 – 13 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านทักษะต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านบางอินทร์พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงและอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม....pdf