หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-03 12:27:15


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร  ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล นายศิริ เลิศธรรมเทวี และได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า นายเนติเชาว์ คงแก้ว และนางสาวปารมี โปร่งเฉลยลาภ โดยสาขาวิชาฯ ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf