หน้าหลัก > ข่าว > > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 กรกฏาคม 2562 14:39:07


การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งมี รศ.ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์ เป็นประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจำนวน 2 ท่าน ได้แก่นส.ธัญรดา ดวงแก้ว ในหัวข้อ เรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" และเรืออากาศตรีณัฐดนัย สุขสว่าง ในหัวข้อ เรื่อง "การรับรู้สมรรถนะภาวะผู้นำเชิง ยุทธศาสตร์ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร วิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 52"  ณ ห้อง 2133 ชั้น 3 อาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf