หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-05 11:30:32

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสนบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.(พิเศษ) กัลยา แสงเรืองประธาน, รศ.ดร.กัญญามน กาญจนทวีกูล กรรมการ, ผศ.ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ กรรมการ, และน.ส.ศรันภัทร์ แสงทอง เลขานุการ โดยมีอาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เบินท์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมนิภานภดล  ซึ่งผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf