หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-08 14:16:35

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

      วันที่ 20 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ประธาน, ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมพู กรรมการ, อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ, และน.ส.จิราพร ฮามวงศ์ เลขานุการ โดยมีอาจารย์อังคณา สุขวิเศษ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ  ซึ่งผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf