หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 มกราคม 2564 13:40:37

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิมา หวังสมโชค อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการรับฟังบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ การเขียนเรซูเม่ให้ได้งาน การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้รู้หลักในการตอบคำถามให้น่าสนใจ และเทคนิคในการสอบ Toeic เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf