หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07 ธันวาคม 2563 18:40:24

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563

            24 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระสำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่อง ประกาศ เรื่องปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และระเบียบวาระเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (นักศึกษาทุกประเภท) รวมถึงหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงาน Open House 2020 ซึ่งคณะฯและมหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf