หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-03 09:39:29

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดการอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ” ในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยวัฒน์ เหลืองจริยากุล (ที่ปรึกษาและผู้นำการสัมมนา หลักสูตร Teamwork & Leadership, Coaching for the Highest Performance และ Business Presentation and Personality Development Workshop บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยให้ข้อคิดเเละมุมมองที่ดีในการสร้างพัฒนาการและเพิ่มศักยภาพตนเองให้โดดเด่น เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางสู่ความความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต และในช่วงเวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๗.๐๐น. เป็นกิจกรรมการสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเเละแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการเลือกสถานที่และความสนใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม....pdf