หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-03 11:04:24

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563

     29 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้เรียน และตลาดแรงงานในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาของคณะ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf