หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-29 15:28:58


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf