หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-22 11:24:38


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

     2 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก   หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิภานภดล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินฯในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf