หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-10 15:51:04

สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  โดยเป็นการตรวจประเมินฯหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วย โดย ผศ.เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์ ประธาน, ผศ.ดร.ญาณวัฒน์ พลอยเทศ กรรมการ, อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา กรรมการ,และนส.จิราพร ฮามวงศ์ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf