หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 14:34:34

อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

          วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ครั้งที่ 1) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม (ผู้ต้องขังชาย) จำนวน 45 คน โดยมีอาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายศุภวุฒิ ปาติมานนท์ และนางสาวนริษา กาบตุ้ม เป็นวิทยากร ในวันแรกของการอบรมได้ให้ ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นวิทยากรได้สอนในหัวข้อ 1.“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีอาญาและคดีแพ่ง” ในวันที่สองของการอบรม วิทยากรได้สอนในหัวข้อที่ 2.“ความผิดอาญาพื้นฐานที่ประชาชนควรรู้” หัวข้อที่ 3.“จุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม (ชั้นสืบสวน)” และหัวข้อที่ 4.“จุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม (ชั้นสอบสวน)” ในวันที่สามของการอบรมวิทยากรได้สอนในหัวข้อ 5.“เราอยู่ส่วนไหนของกระบวนการยุติธรรม” และหัวข้อ 6.“ผู้ต้องขัง คือ ใคร” ผลการอบรมในครั้งนี้หลังการสอนวิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำแบบทดสอบหลังเรียน และพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีผลพัฒนาความรู้จากเกณฑ์ความรู้น้อยไปสู่เกณฑ์ความรู้ปานกลางในหัวข้อที่ 1-3 และมีผลพัฒนาความรู้จากเกณฑ์ความรู้น้อยไปสู่เกณฑ์มีความรู้มากในหัวข้อที่ 4-6 นอกจากนี้ในจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 21 คน ใน 45 คน ได้ขอคำปรึกษาจากวิทยากรในเรื่องกฎหมาย

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นางสาวอรกช มีเมฆ และบัณฑิตนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นางสาวริทธิ์ษา เทพชมพู เข้าร่วมคณะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรอีกด้วย


Cr : ภาพและข้อมูลจาก โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

อ่านเพิ่มเติม....pdf