หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
05 กันยายน 2563 13:06:57

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

         วันที่ 18 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งเป็นการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ประธาน, รศ.ดร.กัญญามน กาญจนทวีกูล กรรมการ, ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ กรรมการ,และน.ส.วนิดา กงแหลม เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf