หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-03 10:49:27

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) และผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf