หน้าหลัก > ข่าว > > หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยาย “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์”
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยาย “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-10 15:55:26

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดบรรยาย “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf