หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมนักศึกษาพัฒนาทักษะด้าน “การเขียน content ในสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ”
สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมนักศึกษาพัฒนาทักษะด้าน “การเขียน content ในสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-03 12:30:32

สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมนักศึกษาพัฒนาทักษะด้าน “การเขียน content ในสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การเขียน content ในสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัญชลี บุญนุกูล (ตุ๊กตา) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการบรรยายในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์เป็นอย่างมาก อาทิ ประเภทของคอนเทนต์ ประโยชน์ของการเขียนคอนเทนต์ รวมถึงการค้นหาคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับตนเอง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทยของได้ส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษา ได้ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรภายนอก นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในสาขาวิชาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้รอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม....pdf