หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีอาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีอาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-20 21:53:53

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีอาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

       5 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf