หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ครั้งที่ 1/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-12-12 10:05:26


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ครั้งที่ 1/2561

       6 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ฟ่าน เหลี้ยง จากสาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษารุ่นที่ 14 รวมถึงรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งดำเนินการร่วมกันมาเป็นปีที่ 14 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 31

อ่านเพิ่มเติม....