หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language (CEFR)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 10:22:56

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  Common European Framework of Reference for Language (CEFR)

5 สิงหาคม 2563 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ก่อนเข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากอาจารย์กันตภณ ยิ่งสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม...