หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-16 11:42:02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

     3 กรกฎาคม 2563 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ พรโสภิณ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินฯในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf