หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-16 11:43:28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

     3 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมนนิภานภดล และมีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินฯในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf