หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 ตุลาคม 2562 10:28:24


สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะ ต่อร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ) เพื่อเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา วิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561  ทั้งนี้ ตามที่ อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อาจารย์ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง อาจาร์สุรศักดิ์ มีบัว และอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรนำเสนอตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

อ่านเพิ่มเติม....pdf