หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-10 11:13:56

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563 

               วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือนระดับหน่วยงาน, พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562, การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม....pdf