หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 เมษายน 2564 15:00:20วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทางสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยแบ่งเป็น ๒ ห้อง

ห้องที่ ๑ มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลงานวิจัยนักศึกษาได้แก่ อาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ และอาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์

ห้องที่ ๒ มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลงานวิจัยนักศึกษาได้แก่ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี และอาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์

โดยอาจารย์ได้ให้คำปรึกษา ความรู้ และแนวทางการแก้ไขงานวิจัยแก่นักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์และมีคุณภาพ ต่อไป