หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-23 09:54:27คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรด้านงานเทคโนยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ ของคณะฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบแนวนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมผ่านช่องทาง Google Meet